Visie


Freinetschool De Pluim streeft ernaar om een toonaangevende basisschool te zijn waar kinderen vanaf 2,5 jaar zich kunnen ontwikkelen tot sterke jongeren van de toekomst met een creatieve en kritische geest.

De visie van GO! Freinetschool De Pluim steunt op 4 belangrijke pijlers die vanuit co-creatie met het team zijn gegroeid. We hebben ze gekozen als accenten over hoe we willen leren, werken en samenleven in Freinetschool De Pluim. Als basis voor onze visie gebruiken we de pedagogische waarden van Célestin Freinet, vertaald naar een hedendaagse schoolvisie.

· Kwaliteitsvol onderwijs op maat van de leerling

In Freinetschool De Pluim gaan we voluit voor kwaliteitsvol onderwijs op maat van elke leerling. Zo vertrekken we steeds vanuit de behoefte van de kinderen en zorgen we dat ieder op zijn eigen tempo en naar eigen kunnen de kans krijgt om zich verder te ontplooien. Met behulp van goed doordachte leerlijnen voor de verschillende leergebieden en Freinettechnieken laten we onze leerlingen groeien doorheen de verschillende jaren.

We stimuleren de eigen inbreng van de kinderen en gaan aan de slag met hun ideeën, hun voorstellen en vragen. De Freinettechnieken vormen een belangrijk onderdeel van het leerproces.

Vanuit een gestructureerde zorgwerking ondersteunen de zorgleerkrachten de leerlingen, de leerkrachten en de school met problemen en uitdagingen om zo te komen maximale ontwikkeling. We zijn een lerende gemeenschap die samen op de leerweg wandelt met het nodige respect voor ieders zijn proces.

· Welbevinden

Welbevinden staat bij ons voorop. Wie zich goed voelt, komt tot leren. We willen dat onze kinderen met plezier naar onze school komen en dat ze zich thuis voelen in De Pluim.

De Pluim is een veilige en warme school waar in een huiselijke sfeer leerlingen gestimuleerd worden tot verwondering en ontdekking.

We plaatsen het kind centraal in onze schoolwerking. Zij zijn de kernfiguren doorheen onze dagelijkse klaswerking.

We zetten actief in op groepsdynamiek op alle niveaus. Naast het individueel welbevinden zetten we ook in op het welbevinden in de groep. Via klasoverschrijdende projecten werken we aan een open school – en leefcultuur. De leerlingenraad zorgt er als overlegorgaan voor dat leerlingen actief kunnen bijdragen aan de schoolcultuur en – werking.

· Dynamische en krachtige leeromgeving met zelfstandigheid en zelfredzaamheid

Onze school moet een dynamische en krachtige leeromgeving zijn die leerlingen en leerkrachten uitdaagt om te ontdekken en te leren. We vinden het belangrijk om zoveel mogelijk de ideeën van de kinderen te gebruiken om te ontdekken, te onderzoeken en om eruit te leren.

Zelfgestuurd leren heeft een belangrijke plaats in het leerproces van de kinderen. Via klasonderzoeken, individuele onderzoeken en zelfontdekkend leren gaan we voor leren door te doen.

Binnen de school worden verschillende coöperatieve werkvormen gebruikt waarbij de kinderen verantwoordelijkheid krijgen voor hun eigen leerproces.

We stimuleren de kinderen om hun eigen leerproces in handen te nemen en zetten dan ook ten volle in op het werken met werkplannen. Door de vrijheid te geven om hun werk zelfstandig in te plannen, nemen de kinderen zelf de verantwoordelijkheid voor hun leerproces in handen.

We leren van en met elkaar. Dit zorgt ervoor dat we de kinderen de nodige vrijheid geven in en buiten de klas, dit met wederzijds respect.

Als leerkrachten begeleiden we het groeiproces van ieder kind met oog voor de eigenheid van elk individu.

We zetten in op de talentontwikkeling van alle kinderen en gebruiken deze talenten om kinderen te laten groeien. We durven hen ook een spiegel voor te houden om kritisch te kijken naar zichzelf en zo de uitdaging aan te gaan om te stretchen binnen talenten die nog onbekend terrein zijn.

Via onze kringen en klassenraden moedigen we leerlingen aan om hun mening kritisch te leren verwoorden. We zetten ook in op ontwikkeling van een kritische en open blik naar meningen van anderen.

We stimuleren het creatief denken en het creatief denkproces om samen met hen “out of the box” te kunnen werken.

· Participatie : Totaalontwikkeling van het kind samen met de ouders.

Als basis voor onze ouderwerking bouwen we op wederzijds vertrouwen en respect tussen leerkrachten, kinderen en ouders. En dit in alle mogelijke richtingen.

Op een respectvolle manier maken we samen school. We gaan voor een sterke betrokkenheid van iedereen binnen een positieve, constructieve en oprechte sfeer.

We zetten in op een warm gevoel, een gevoel van verbondenheid en samenwerking. De ouders worden uitgenodigd om actief deel te nemen aan het schoolgebeuren, om zo samen school te maken.